Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met Rally Experience, betrekking hebbende op de aan- of verkoop van rallyboxen tussen betrokkenen. Op het moment van registratie op de Website van Rally Experience, aanvaard je de toepasselijkheid en inhoud van deze voorwaarden. Voor wat betreft de inhoud van de rally en de uitvoering verwijzen we naar de geldende algemene voorwaarden van rallyevenementen.com, te vinden via: https://rallyevenementen.com/wp-content/uploads/2022/03/2022-Algemene-voorwaarden-Embee-BV.pdf
 2. Van de inhoud van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

 

 Artikel 2. Definities / werkingssfeer

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. A. Rally Experience: onderdeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: “Smart Market B.V. ”, gevestigd te 6222 AK, Maastricht aan de Meerssenerweg 166.
 3. B. Website: de website van Rally Experience (www.rallyexperience.nl);
 4. C. Overeenkomst: de Overeenkomst met Rally Experience inzake de aankoop van producten op de Website;
 5. DProducten: de door Rally Experience aangeboden producten met daarop vermeld de naam en locatie, de prijs, de geldigheid en de unieke bestelcode.
 6. De nietig- en/of vernietigbaarheid van een of meer bepalingen, zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden, tast(en) de rechtsgeldigheid van de overige niet-nietige of vernietigbare bepalingen in deze algemene voorwaarden, niet aan.
 7. Deze algemene voorwaarden worden door Rally Experience digitaal kenbaar gemaakt en ter beschikking gesteld op de Website, waar je ze kunt printen en downloaden. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie, zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.
 8. Rally Experience behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden, mogelijk eenzijdig, te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden voor Overeenkomsten die tot stand zijn gekomen voorafgaand aan de wijziging. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien dagen na kennisgeving van die wijziging aan jou. Indien je het niet eens bent met de voorgestelde wijziging, dan kun je dit binnen voornoemde termijn van 14 dagen mededelen aan ons en heb je het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
 9. Alle prijzen op de Website zijn inclusief BTW, tenzij letterlijk anders wordt aangegeven.

 Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

Op het moment van het aanvaarden van het aanbod van Rally Experience komt de Overeenkomst met Rally Experience tot stand.

 

Artikel 4. Registratie

 1. Je bent gehouden je gegevens die voor de registratie gevraagd worden, naar waarheid in te vullen. Na het invullen van je gegevens, krijg je de mogelijkheid je gegevens te controleren.
 2. De registratie is verplicht om producten aan te kunnen kopen op www.rallyexperience.nl.
 3. Het gebruik en eventueel misbruik van je gegevens, komt voor je eigen rekening en risico. Rally Experience mag ervan uitgaan dat handelingen op de Website verricht na registratie en invoering van de inloggegevens, worden verricht door jou.
 4. Door registratie ga je er mee akkoord dat je (persoon/adres)gegevens door Rally Experience worden opgeslagen en door Rally Experience mogen worden gebruikt voor het toezenden van aanbiedingen en nieuws van Rally Experience. Je kunt je hiervoor afmelden door een e-mail te sturen naar info@rallyexperience.nl.

 

Artikel 5. Ontbinding overeenkomst Partner

 1. Je kunt binnen 14 kalenderdagen de overeenkomst met Partner schriftelijk ontbinden, zonder opgaaf van redenen.
 2. De in lid 1 genoemde termijn vangt aan op de dag dat het Product door je is aangekocht via onze website.
 3. In geval van een ontbinding op grond van lid 1 van dit artikel zal het reeds door je betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen worden teruggestort op het rekeningnummer waarmee de koop heeft plaatsgevonden, mits de experience-box nog niet is geleverd. 
 4. Na het ontvangen van het Product bij Partner is een herroeping niet meer mogelijk.
 5. Indien de aankoop langer geleden is dan 14 dagen, dan is herroeping bij voorbaat uitgesloten (art. 6.1.). Bij een Product dat datum gebonden is kunnen de afspraken omtrent het herroepingsrecht afwijkend zijn. Tot en met 15 dagen vooraf aan het datum gerelateerde Product is herroeping mogelijk, indien dit niet langer dan 14 dagen geleden is aangekocht. Vanaf 14 dagen vooraf aan het geldende Product, ook als dat binnen de aankoopperiode van 14 dagen ligt, geldt dit niet meer en is restitutie uitgesloten.  

 

Artikel 6. Intellectuele eigendom

 1. Je dient de rechten van intellectuele eigendom toekomend aan Rally Experience te respecteren.
 2. Het is niet toegestaan om zonder expliciete, schriftelijke toestemming van Rally Experience delen van de Website over te nemen c.q. te kopiëren of op wat voor wijze dan ook te hergebruiken voor andere dan privédoeleinden.
 3. Je vrijwaart Rally Experience van alle aanspraken die voortkomen uit inbreuken op rechten van derden die door de Klant zijn gepleegd met gebruikmaking van het openbare gedeelte van de website, of uit schending van deze voorwaarden.
 4. Het is niet toegestaan de (auteursrechtelijk beschermde broncode van de) Website te verveelvoudigen of openbaar te maken of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur van de Website te verwijderen of te wijzigen.
 5. Indien Rally Experience door middel van technische bescherming de programmatuur van de Website heeft beveiligd, is het niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te omzeilen.
 6. Rally Experience behoudt zich het recht voor om de omvang en de functionaliteiten van de Website te allen tijde te wijzigen, te beperken of stop te zetten
 7. Een vermenigvuldiging, publicatie of ander gebruik van informatie, video's of foto's op de Website en van communicatie uitingen van Rally Experience door derden is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rally Experience.

Artikel 7. Einde Overeenkomst

 1. Je kunt de Overeenkomst om gebruik te maken van de diensten van Rally Experience te allen tijde per direct opzeggen zonder opgaaf van reden door een brief of email te sturen aan Smart Market.
 2. Na beëindiging van de Overeenkomst, worden je registratiegegevens door Rally Experience gewist c.q. geblokkeerd.
 3. Ook Rally Experince kan de Overeenkomst met jou per direct schriftelijk beëindigen, indien je vanaf de Website materiaal plaatst of verzendt dat als bedreigend, beledigend, lasterlijk, vulgair, obsceen of profaan kan worden aangemerkt, dan wel anderszins in het maatschappelijke verkeer als on aanvaardbaar wordt aangemerkt.

 

Artikel 8. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Werkstakingen in het bedrijf van Rally Experience worden daaronder begrepen.
 2. Mocht het Product niet kunnen worden geleverd, door een omstandigheid die geheel buiten de macht van Rally Experience gelegen is (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend het staken van de bedrijfsactiviteiten door een faillissement, surseance van betaling, toepasselijkheid van een schuldsaneringsregeling of intrekken van een vergunning), dan kun je bij Rally Experience geen aanspraak maken op terugbetaling van het door jou aan Smart Market betaalde bedrag.
 3. Zodra het voor Rally Experience blijvend onmogelijk is haar verplichtingen na te komen door het bestaan van de overmachtsituatie of zodra de overmachtsituatie langer dan zes weken aanhoudt of zal aanhouden, heeft ieder der partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 8. Klachtenregeling

 1. Indien je een klacht hebt over de diensten of over de Producten die worden geleverd door Rally Experience, dan dien je deze klacht in te dienen middels een brief gericht aan: Smart Market B.V., 6222AK, Maastricht aan de Meerssenwegweg 166 of per e-mail aan info@rallyexperience.nl
 2. Je ontvangt geen schriftelijke ontvangstbevestiging van je klacht.
 3. Rally Experience zal binnen 7 dagen reageren op je klacht.
 4. Klachten over de gekochte diensten of producten van Partner dienen direct gemeld te worden aan Partner.

 

Artikel 9. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op de Overeenkomst.
 2. Geschillen tussen Klant en Rally Experience zullen in eerste instantie getracht te worden opgelost door onderling overleg, echter wanneer dit niet tot een oplossing leidt, zullen geschillen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechter van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht.

Versie 1.0 | 23-03-2023