Privacybeleid

Inleiding


In dit Privacybeleid leggen wij uit hoe wij omgaan met (uw) persoonsgegevens. Rally Experience stelt, net zoals aan haar eigen diensten, de hoogste eisen aan de verwerking van de persoonsgegevens van haar klanten. Rally Experience verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, dan wel wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Rally Experience of wanneer Rally Experience voor de verwerking een gerechtvaardigd belang heeft op grond van de Wet. Rally Experience zal te allen tijde de persoonsgegevens verwijderen, zodra het verwerken van deze gegevens niet langer noodzakelijk zijn. De verwerking van persoonsgegevens door Rally Experience is derhalve beperkt tot een absoluut minimum. Rally Experience zal uw persoonsgegevens nooit uit eigen beweging verstrekken aan derden, behoudens de gevallen die beschreven zijn in dit Privacy beleid.

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit Privacy beleid? Of wilt u weten welke persoonsgegevens Rally Experience van u heeft, of wilt u deze laten verwijderen of overdragen? Stuurt u dan uw verzoek naar: info@rallyexperience.nl.


Definities


Rally Experience: onderdeel van het besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Smart Market B.V.”, handelend onder de naam: “Smart Market”, gevestigd aan Meerssenerweg 166, 6222 AK te Maastricht (kvk: 68228996) treedt op als verantwoordelijke partij voor de uitvoering van dit beleid en als verwerkersverantwoordelijke van de Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens: ieder gegeven dat kan worden herleid tot een persoon.

Privacy beleid: het beleid van Rally Experience aangaande de verwerking van Persoonsgegevens zoals beschreven in dit document.

Website: de Website van Rally Experience: www.rallyexperience.nl.

Diensten: de door Rally Experience te verrichten c.q. verrichtte diensten c.q. te leveren diensten.


Welke gegevens verwerken wij?


Door Rally Experience worden de volgende Persoonsgegevens verwerkt (die door u worden aangeleverd):

Contactinformatie: naam, e-mailadres, telefoonnummer; adresgegevens;

Identificatie: geboortedatum, indien u ten behoeve van de Dienst moet worden geïdentificeerd.

Betaalgegevens: bankrekeningnummer, indien creditcard betalingen worden ingesteld, de laatste vier cijfers van het creditcardnummer, vervaldatum, wanneer een betaaltransactie aan Rally Experience / Smart Market moet worden verricht;

Digitale gegevens: IP-adres, regio, die door uw apparaat of webbrowser worden verstrekt bij bezoek aan de Website.

U bent niet verplicht om deze gegevens aan ons te verstrekken. In sommige gevallen is het echter noodzakelijk dat u bepaalde Persoonsgegevens verstrekt om ons in staat te stellen de door u gevraagde Diensten te verrichten.


Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?


De door Rally Experience ontvangen Persoonsgegevens worden (uitsluitend) gebruikt:
1. om de Diensten te verrichten die u met Smart Market bent overeengekomen c.q. uitvoering te geven aan de overeenkomst tussen u en Smart Market;
2. ter uitvoering van een betalingstransactie;
3. om u op de hoogte te houden van het aanbod van Rally Experience door het toezenden van een (nieuws)brief, mits u daar expliciet mee heeft ingestemd;
4. contact met u op te nemen indien u ons heeft benaderd met een vraag of verzoek;
5. te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichting om een deugdelijke administratie te voeren (facturatie).


Hoe lang bewaren wij uw gegevens?


De Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan (1) nodig is voor het uitvoeren van de Diensten van Rally Experience of (2) zolang als Rally Experience bij Wet verplicht is de Persoonsgegevens te bewaren. Daarna worden uw Persoonsgegevens verwijderd. Daarbij heeft Rally Experience de volgende termijnen vastgesteld:
1. Persoonsgegevens door u verstrekt ten behoeve van een Dienst: zes maanden nadat de dienst is verstrekt, met uitzondering van de wettelijke verplichting tot het voeren van een administratie (7 jaar);
2. Persoonsgegevens door u verstrekt ten behoeve van een vraag of verzoek: veertien dagen nadat uw vraag is beantwoord of aan uw verzoek is voldaan;
3. Persoonsgegevens door u verstrekt middels uw apparaat door bezoek aan de Website: binnen zes maanden na ontvangst;
4. Persoonsgegevens door u verstrekt ten behoeve van de betaaltransactie aan Rally Experience: binnen 24 uur nadat de betaling door Rally Experience is ontvangen;
5. Persoonsgegevens door u verstrekt met de toestemming om deze te gebruiken om u op de hoogte te houden van de Diensten van Rally Experience: tot het moment dat u de toestemming intrekt.


Aan wie worden uw persoonsgegevens doorgegeven?


Rally Experience verstrekt uw Persoonsgegevens nooit aan derden, anders dan in het geval dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u ter zake de levering van de Diensten. Denkt u hierbij aan Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om in opdracht van u dienst of producten af te nemen bij derden dan wel de betaaltransactie aan Rally Experience door u te verzorgen.

Ten behoeve van het uitvoeren van betaaltransacties, verstrekt Rally Experience aan uw betaaldienstverlener (een deel van) een beschrijving of kenmerk van de geleverde Diensten. Deze betaaldienstverlener mag deze gegevens uitsluitend verwerken ten behoeve van het uitvoeren en administreren van de betaling.


Welke cookies gebruiken wij?


Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij uw bezoek aan onze website automatisch in uw browser worden geplaatst. Wij kunnen u niet altijd direct identificeren aan de hand van cookies. Voor sommige cookies is toestemming nodig. Die vragen wij dan ook aan u door middel van een pop-up venster. U kunt uw toestemming te allen tijde weer intrekken. We gebruiken deze informatie om rapporten op te stellen, de website te testen en te verbeteren door het monitoren van het gebruik van onze Website. Deze cookies verzamelen informatie, bijvoorbeeld over het aantal bezoeken per pagina, de bezoekduur en hoe vaak op een bepaalde link wordt geklikt.


Externe verwijzingen


Op de Website komen verwijzingen voor naar andere websites. Indien u op deze links klikt verlaat u onze Website en hebben wij niet langere controle over de Persoonsgegevens die van u worden verzameld. Wij adviseren u dan ook het privacy beleid van deze organisaties te bekijken. Op de Website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Door op deze klop te drukken wordt u doorverwezen naar Facebook en/of Twitter, waarbij door hen een cookie wordt geplaatst. U wordt geadviseerd de privacyverklaring van Facebook en van Twitter te bekijken.

 

Welke rechten heeft u?


Ten aanzien van uw persoonsgegevens heeft u het recht:
1. om bij Rally Experience uw Persoonsgegevens op te vragen;
2. uw Persoonsgegevens aan te vullen of te wijzigen indien de Persoonsgegevens onjuist zijn of onvolledig;
3. een verzoek te doen uw Persoonsgegevens te verwijderen; en
4. een verzoek te doen uw Persoonsgegevens over te dragen aan een derde;
5. door het verzenden van uw verzoek naar: info@rallyexperience.nl.

Rally Experience reageert binnen veertien (14) dagen op uw verzoek. Rally Experience kan de gegevens niet verwijderen indien Rally Experience op grond van de wet verplicht is de gegevens waarvan de Persoonsgegevens deel uit maken te bewaren. Dit geldt (onder meer) ten aanzien van de boekhoudverplichting van Rally Experience.


Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?


Rally Experience treft zowel technische als organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens van de klant te beschermen tegen verlies, manipulatie, onbevoegde toegang, etc. Om betalingen bij Rally Experience zo veilig mogelijk te maken, wordt alle informatie in versleutelde vorm verzonden. Dit betekent dat de informatie door een beveiligde verbinding wordt verstuurd en dat gegevens niet door externe partijen gezien kunnen worden. 

Daarnaast worden verschillende categorieën van uw Persoonsgegevens gescheiden van elkaar opgeslagen waardoor deze niet door derden aan elkaar kunnen worden gelinkt. Gevoelige informatie wordt gecodeerd.

Als er sprake is van een mogelijk lek van Persoonsgegevens, zoals wanneer er sprake is van hacking en/of diefstal, dan zal Rally Experience dit direct melden aan de autoriteiten en aan de betreffende klant.


Wijzigen van het Privacybeleid


Rally Experience behoudt zich alle rechten voor om dit Privacy beleid (eenzijdig) te wijzigen of bij te werken wanneer Rally Experience dit passend of noodzakelijk acht in verband met wijzigingen in de relevante wetgeving, regulering of zakelijke behoeften, of om te voldoen aan de behoeften van onze klanten. Bijgewerkte versies worden gepubliceerd op de Website en voorzien van een publicatiedatum, zodat u altijd kunt zien wanneer het Privacy beleid voor het laatst is bijgewerkt.   

 

Versie 1.0 | 23-03-2023